Page 3 - Offisersbladet nr 2 2015
P. 3

Stille før stormen
I skrivende stund jobber Forsvarssjefen med sitt fagmilitære råd og Forsvarets årsrapport
2014 som skal legges frem 7. april. Debatten rundt Ny Militær Ordning (ny befalsordning)
intensiveres, imens de siste forberedelsene og oppbyggingen er i gang til storøvelsen i
Finnmark «Joint Viking» i mars. Den tilsynelatende kontinuerlige omstillingen fortsetter, og Forsvarsbygg klarer ikke i tilstrekkelig tempo, å vedlikeholde/fornye Forsvarets eldre boliger
og kontorlokaliteter til helse- og miljømessig godkjent standard. Spenningen er også stor
rundt hvilke radikale grep Forsvarssjefen i sitt Fagmilitære Råd kommer til å foreslå for å få 2 pengene til å strekke til. La oss i alle fall håpe at ikke personellet blir salderingsposten.
REDAKTØREN
Så kommer også en meget spesiell sak til å treffe offentligheten snart, nemlig det faktum at
Justisdepartementet med sin nye Politireform og sammenslåing av politidistrikter, har avgjort at den over 60 år lange tradisjonen med en oberst som grensekommisær, med et pennestrøk skal opphøre. Grensekommisæren er riktig nok underlagt Justisdepartementet, men nå skal oppgavene overtas av politimesteren i Østre Finnmark politidistrikt. Hvordan kan UD, og ikke minst Forsvarsdepartementet stilltiende godta dette? Kilder sier også at Forsvarets ledelse ikke har vært klar over dette grepet. Spørsmålet er også hvordan vår nabo i øst reagerer.
Russerne har en oberst som grensekommisær, og har tidligere uttrykt at de forventer å møte en offiser på samme gradsnivå under sine faste møter. Hvilke vurderinger har Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet i fellesskap gjort i denne saken, og spesielt i forhold til norsk militær tilstedeværelse i grenseområdene og Russlands enorme styrkeoppbygging, også i Nord-områdene/Kola, samt økt Russisk aggressivitet i hele Europa?
DEN FRIE FAGPRESSE, FORSVARETS ÅPENHET OG TILGANGEN PÅ INFORMASJON
Offisersbladet representerer Befalets Fellesorganisasjon, BFOs tillitsvalgte og alle medlemmer der ute i tjeneste, men også over 5.000 fordelsmedlemmer - pensjonerte offiserer og offiserer som nå har gått over i sivile stillinger. Offisersbladet prøver etter beste evne å formidle all informasjon om fagforeningsarbeidet, lokale og sentrale prosesser i Forsvaret, militær aktivitet nasjonalt eller internasjonalt, øvelser, eller nytt om Forsvarets materiell. Det siste halvåret har jeg imidlertid merket at presse & informasjonstjenesten sentralt og ute i forsvarsgrenene i langt mindre grad varsler eller inviterer fagpressen til øvelser, eller andre arrangementer som kan være av interesse. Det siste eksempelet er arrangementet/utrullingen av første ferdige CV 90 Multi i Moelv (et FLO arrangement). Der var blant annet NRK og Hamar Arbeiderblad invitert, men ikke fagpressen. Hvorfor ikke? Hvor har det blitt av den pro-aktive pressetjeneste? Et hederlig unntak er faktisk pressetjenesten i Heimevernet, som er flinke til å invitere og/eller sende informasjon til Offisersbladet. Forsvaret og forsvarsgrenene har i dag betydelig færre presse & informasjonsoffiserer enn tidligere, og det merkes på tilgangen på informasjon. Representerer det den nye åpenheten i Forsvaret?
OFFISERSBLADET MÅ KUNNE TILLATE SEG Å DRIVE KRITISK JOURNALISTIKK
Jeg har fått sterk kritikk for en sak jeg hadde på trykk i forrige utgave, der BFOs tillitsvalgte ble gitt anledning til å uttrykke hva de følte i en omstillingssak. Offisersbladet ble av avdelingen som følte seg truffet, beskyldt for dårlig journalistisk arbeid, og for å være et «mikrofonstativ». Det siste ble jeg spesielt glad for. For det er nettopp det et frittstående fagforenings-magasin skal være! Tillitsvalgte, medlemmer og lesere skal bli hørt, og de skal gis anledning til å uttrykke hva de mener. Offisersbladet verdsetter glad-sakene høyest, men er ikke redd for å trykke kritiske artikler/leserinnlegg. Propaganda-journalistikken får andre ta seg av.
mars 2015
Til slutt ønsker jeg alle lesere en riktig god påskeferie!
Einar Holst Clausen
Redaktør Offisersbladet
OFFISERSBLADET
ORGAN FOR BEFALETS FELLESORGANISASJON BFO:
Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon 23 10 02 20
E-post: post@bfo.no
Internett: www.bfo.no
OFFISERSBLADETS TILSYNSKOMITÉ:
Ris og ros, og eventuelle tips om utgavene kan sendes til tilsynskomiteen@bfo.no
ANSVARLIG UTGIVER:
Jens Jahren, leder BFO
REDAKTØR:
Einar Holst Clausen
REDAKSJON OG ABONNEMENTSAVDELING:
Se adresse for BFO
E-post: Offisersbladet@bfo.no
Tlf. abonnementsavdeling: 23 10 02 43 E-post: mona.eriksen@bfo.no
Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat
ANNONSEANSVARLIG:
SALGSFABRIKKEN AS
2211 Kongsvinger caroline@salgsfabrikken.no. Mobil: 918 14 222
Signerte artikler representerer ikke nødvendig- vis BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er redaksjonelt.
GRAF ISK PRODUKSJON:
Design: punkt&prikke punktprikke@me.com Trykk: UnitedPress Poligrafija
BILDER: Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvarets Mediesenter.
FORSIDE:Vinterøvelse med snøscooter som hurtig fremkomstmiddel.
Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS)
REDAKSJONEN AVSLUTTET: 8. mars 2015 (Bekreftet opplag 2014: 10.200)
OPPLAGSKONTROLLERT
UTGIVELSESPLAN 2015:
NUMMER
3 mai
4 juni
5 august
6 oktober
7 desember
MATR.FRIST UTGIVELSE
24.04 14.05 05.06 26.06 14.08 03.09 09.10 29.10 20.11 10.12
Offisersbladet drives etter redaktørplakaten.
FØLG BFO PÅ:
facebook.com/bfo.no twitter.com/bfo12 instagram.com/bfo12
OFFISERSBLADET 3


   1   2   3   4   5